En tappvattenledning är en del av tappvatteninstallationen i en byggnad. Den transporterar tappvatten, vilket är en samlingsbeteckning för tappkallvatten och tappvarmvatten, till olika delar av byggnaden. Tappvattenledningar ska utformas och installeras på ett sätt som säkerställer att tappvattnet, efter tappstället, är hygieniskt och säkert samt kommer i tillräcklig mängd (§6:62 Installationer för tappvatten, Boverkets byggregler). Se även Material i kontakt med dricksvatten på boverkets webbplats.

Vad gäller för dolda fogar på tappvattenledningar

Tappvattenledningar som är dolt placerade och inte går att inspektera ska utföras utan fogar. Det gäller till exempel ledningar i schakt, väggar, bjälklag eller bakom fast inredning (§4.1.1 Fogar på tappvattenledningar, Branschregler – Säker Vatteninstallation).

Tappvattenledningar ska utformas för ett statiskt vattentryck

Tappvattenledningar ska också utformas för ett statiskt vattentryck på lägst 1 MPa och med hänsyn tagen till den påverkan som tryckslag medför (Boverkets byggregler, §6:624 Återströmning).

Delreparation av tappvattenledning kräver installation av fuktsensorer

Vid delreparation av tappvattenledning ska fuktsensorer installeras för mätbarhet (SlutaRivs branschregler för mätbara våtrum och delreparationer).

Undvik bakterietillväxt vid utformning av tappvatteninstallation

För att undvika bakterietillväxt ska ledning för tappvatten till framtida installationer förses med en avstängningsventil eller proppas i början av ledningen så att ledningen kan stå tom tills den kopplas in (§5.1.2 Utformning av tappvatteninstallation, Branschregler – Säker Vatteninstallation).