Integritetspolicy

Senast uppdaterad:

Kortfattat

VALF&OPS AB värdesätter din integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Vårt mål är att följa alla tillämpliga lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig att förstå vilken typ av information VALF&OPS samlar in och hur den används. 

Vi samlar endast in personuppgifter för legitima intressen, såsom att förbättra våra tjänster, marknadsföra oss och för att få nöjdare kunder. Vi delar endast den minsta nödvändiga datan för att säkerställa våra legitima intressen. Vi behandlar alltså dina personuppgifter lagligt enligt svensk lag och GDPR.

Om du har några frågor om dina data eller vill ändra eller radera dina uppgifter, vänligen kontakta oss på info@valfops.se

Vår integritetspolicy

Denna integritetspolicy (“Policy”) beskriver hur VALF&OPS AB (“VALF&OPS”, “vi”, “oss” eller “vårt”) samlar in, skyddar och använder personuppgifter (“Personuppgifter”) du (“Användare”, “du” eller “din”) kan tillhandahålla på VALF&OPS webbplats och någon av dess produkter eller tjänster (gemensamt, “Webbplats” eller “Tjänster”).

Det är VALF&OPS policy att respektera din integritet när det gäller information vi kan samla in när du använder vår webbplats. Vi har implementerat åtgärder för att säkerställa att din personliga information hanteras på ett säkert, integritetsvänligt och respektfullt sätt.

Vi samlar in personlig information från dig när du använder vår webbplats. Denna information kan inkludera, men är inte begränsad till, ditt namn, telefonnummer, e-postadress och andra kontaktuppgifter. Vi använder denna information för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster, för att kontakta dig om din användning av våra tjänster och för att informera dig om andra tjänster och produkter som kan vara av intresse för dig.

Vi kommer inte att dela din personliga information med tredje part, utom i de fall som beskrivs i denna policy eller om vi har fått ditt uttryckliga samtycke att göra det. Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att din personliga information behandlas säkert och i enlighet med denna policy. Tredje part som vi med ditt uttryckliga samtycke delar data med är listat men inte begränsat till:

Om du har några frågor om denna policy eller om vår behandling av din personliga information, vänligen kontakta oss på info@valfops.se

Vi efterföljer GDPR

VALF&OPS är engagerade i att skydda och respektera din integritet. Vi följer General Data Protection Regulation (GDPR) genom att implementera lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå för personuppgifter som är lämplig.

Vi samlar in och behandlar personuppgifter på ett lagligt sätt, med ditt samtycke eller där det finns en kontraktsförpliktelse. Vi ser till att samtycket är fritt givet, specifikt, informerat och entydigt. Detta innebär att individer måste ha ett genuint fritt val när det gäller om de godkänner behandlingen av sina personuppgifter; de behöver tillräcklig information så att de kan förstå vilka data som behandlas, för vilket syfte och hur detta görs; och de måste kunna fritt dra tillbaka sitt samtycke (utan några negativa konsekvenser) om de ändrar sig senare.

Vi behandlar endast personuppgifter som är nödvändiga för varje specifikt ändamål. Detta gäller mängden data, omfattningen av behandlingen, lagringsbegränsningen och dess tillgänglighet. Vi håller individers personuppgifter korrekta och uppdaterade.
Vi informerar individer om hur och för vilka ändamål deras personuppgifter kan behandlas. Vi kontrollerar om vi har en lämplig rättslig grund för behandlingen av personuppgifter. Om vi avser att förlita oss på individers samtycke, ber vi om deras samtycke innan vi behandlar deras personuppgifter.

Vi ser till att individers personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Vi har implementerat åtgärder för att säkerställa att din personliga information hanteras på ett säkert, integritetsvänligt och respektfullt sätt.

Om du har några frågor om denna policy eller om vår behandling av din personliga information, vänligen kontakta oss på info@valfops.se

Du har rätten att bestämma över din data

Som EU-medborgare har du en rad rättigheter när det gäller din personliga data enligt General Data Protection Regulation (GDPR). Dessa rättigheter inkluderar:

  1. Rätten att bli informerad: Du har rätt att få klar och tydlig information om hur dina data behandlas, vem som behandlar den och i vilket syfte.
  2. Rätten till åtkomst: Du har rätt att begära en kopia av all personlig information som ett företag har om dig.
  3. Rätten till rättelse: Om du anser att den personliga information som ett företag har om dig är felaktig eller ofullständig, har du rätt att begära att den korrigeras.
  4. Rätten att bli glömd: I vissa fall kan du begära att dina personuppgifter raderas. Detta är inte en absolut rättighet och gäller endast i vissa omständigheter.
  5. Rätten att begränsa behandling: Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Detta innebär att företaget kan fortsätta att lagra din information, men inte använda eller bearbeta den.
  6. Rätten till dataportabilitet: Du har rätt att begära att dina personuppgifter överförs direkt från ett företag till ett annat, där det är tekniskt möjligt.
  7. Rätten att invända: Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i vissa omständigheter.
  8. Rättigheter i relation till automatiserat beslutsfattande och profilering: Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut baserat enbart på automatiserad behandling, inklusive profilering, som har rättsliga effekter för dig eller på liknande sätt påverkar dig i stor utsträckning.

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på info@valfops.se

Integritetsskydds­myndigheten IMY

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är den svenska myndighet som ansvarar för att skydda dina personuppgifter. IMY:s uppdrag är att säkerställa att dina personuppgifter, såsom information om din hälsa och ekonomi, hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer.

IMY arbetar för att säkerställa att alla organisationer, inklusive VALF&OPS, följer reglerna för dataskydd och respekterar dina rättigheter som individ. Detta innebär att IMY kan utföra inspektioner och utredningar för att säkerställa att vi följer reglerna.

Om du har några frågor eller bekymmer om hur dina personuppgifter hanteras, kan du kontakta IMY för råd och vägledning. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till IMY om du anser att dina personuppgifter har hanterats på ett sätt som strider mot dataskyddsreglerna.

För mer information om IMY och dina rättigheter, besök
IMY:s webbplats eller kontakta dem direkt.

Slutord och Sammanfattning

Som besökare på våra webbplatser och som kund hos VALF&OPS har du kontroll över din personliga information och hur den används. Vi strävar efter att skydda din integritet och följer strikta riktlinjer för dataskydd i enlighet med General Data Protection Regulation (GDPR).

Vi samlar endast in och använder din personliga information när det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster, förbättra din upplevelse och uppfylla våra lagliga skyldigheter. Vi delar aldrig din information med tredje part utan ditt uttryckliga samtycke och vi lagrar din information på ett säkert sätt för att skydda den mot obehörig åtkomst.

Om du har några frågor om hur vi hanterar din personliga information eller om du vill utöva dina rättigheter enligt GDPR, vänligen kontakta oss på info@valfops.se

Mer information

För mer information om dataskydd och integritet, rekommenderar vi att du läser Little Book of Privacy.

För dig som driver ett litet till medelstort företag i Sverige så finns resursen The EDPB data protection guide for small business vilket denna policy i stor utsträckning grundar sig i.