Sanering

Saneringstjänster krävs när det gäller allvarliga föroreningar som asbest och mögel, eller efter vattenskador. Våra saneringsexperter är utbildade och certifierade för att hantera dessa riskfyllda material säkert och effektivt. Vi erbjuder en omfattande sanering som skyddar både människors hälsa och fastighetens värde, samtidigt som vi säkerställer att allt arbete utförs enligt gällande lagar och regler.

Sanering - Illustration av en person som utför en sanering

Råttbesiktning

Upptäckt av råttor är alarmerande p.g.a. de hälsorisker och den skada de kan orsaka. Vår råttbesiktningstjänst inkluderar en noggrann inspektion för att fastställa närvaron och omfattningen av råttangrepp, följt av rekommendationer för effektiv bekämpning och förebyggande åtgärder.

Råttbekämpning

Vi erbjuder en omfattande råttbekämpningstjänst i Skåne, inriktad på att eliminera råttor och förebygga framtida angrepp. Våra metoder är snabba, effektiva och säkerställer att din fastighet är fri från råttor och de risker de medför.

Luktutredning

Dålig lukt i din fastighet kan ha många källor. Vår luktutredningstjänst diagnostiserar orsaken till lukten och föreslår åtgärder för att hantera källan. Vilket kan inkludera sanering av avlopp, skadedjursbekämpning eller åtgärder mot mögel och fukt.

Luftrening

Våra luftreningstjänster inkluderar partikelmätningar för att bestämma nivåer av luftburna partiklar som kan orsaka hälsoproblem. Baserat på resultaten, rekommenderar vi lämpliga luftreningslösningar, som luftrenare eller befuktare, för att förbättra inomhusluftkvaliteten och därmed din hälsa.

Asbestsanering

Asbest är ett farligt material som kräver expertis för att hanteras säkert. Våra asbestsaneringstjänster innefattar allt från initial provtagning till fullständig sanering och borttagning av asbest, utfört med högsta säkerhet och precision för att säkerställa en asbestfri miljö.