Hur förebygger man vattenskada i badrum?

För att förebygga vattenskador i badrum finns det flera åtgärder som kan vidtas enligt bransch- och byggregler:

1. Installera ett vattentätt skikt: Enligt Boverkets byggregler (sida 97) och GVK:s Säkra Våtrum Branschregler (sida 33) krävs det normalt ett vattentätt skikt på väggar och golv i bad- och duschrum. Detta skikt bör dras upp på väggen för att förhindra vattenintrång.

2. Se till att fogar är utbytbara och kan upptäckas snabbt: Enligt Säker Vatteninstallation Branschregler (sida 15) ska fogar på tappvattenledningar vara placerade så att de är utbytbara och så att eventuellt utläckande vatten snabbt kan upptäckas och enkelt åtgärdas.

3. Använd godkända produkter: Enligt Säker Vatteninstallation Branschregler (sida 64) ska produkter som används i bad- och duschrum vara provade och godkända.

4. Se till att golvet har fall mot avloppet: I utrymmen med golvavlopp ska golvet och dess vattentäta skikt ha fall mot avloppet i de delar av utrymmet som regelmässigt blir utsatta för vattenbegjutning eller vattenspill enligt Boverkets byggregler (sida 98).

5. Skydda fönster: Om badrummet har fönster som riskerar att bli utsatta för vattenstänk, bör ett duschdraperi eller liknande användas för att skydda fönstret enligt GVK:s Säkra Våtrum Branschregler (sida 41).

6. Se till att installationer är tätade: Enligt Säker Vatteninstallation Branschregler (sida 22) ska en prefabricerad konstruktion, till exempel ett fördelarskåp, placeras frostfritt på konstruktionens varma sida innanför plastfolie eller ångbroms.

Kom ihåg att regelbunden underhåll och inspektion av badrummet också är viktigt för att upptäcka och åtgärda eventuella problem i tid.

Professionell hantverkare som förebygger vattenskada i badrum

Enligt SlutaRivs branschregler (sida 7, 8, 12, 14) ska fuktsensorer installeras vid delreparationer av tätskikt och vid anslutningar mellan nya och gamla installationsdelar i ett spillvattensystem. Dessa sensorer ska placeras bakom tätskiktet och det ska vara möjligt att avläsa dem utan att demontera några möbler eller liknande.

Fuktsensorer väljs så att de har hög tillförlitlighet och kan kontrolleras under installationens avsedda livstid. SlutaRiv lämnar 10 års garanti på delreparationsarbeten av tätskikt som projektleds genom branschorganisationen (sida 11).

Detta svar är skrivet med hjälp av SlutaRivs AI-Branschregler.